OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost inodo s r.o., IČ 02025299, DIČ CZ02025299, se sídlem Vlárská 953/22,PSČ 627 00, Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 109827 jako prodávající (dále jen „inodo“ nebo „Prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 
  
Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.rexroth-parts.com, v sekci „Kontakt“. 

1. Definice V těchto obchodních podmínkách:

1.1.          „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.rexroth-parts.com, jejichž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání Zboží Kupujícím.

1.2.          „Kupní cena“ odpovídá ceně v Euro (EUR) či české měně (Kč) uvedené v E-shopu.

1.3.          „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu.

1.4.          „Kupující“ je Spotřebitel nebo Podnikatel. 

1.5.          „Kupující - Podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany Spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.

1.6.           „Kupující - Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s inodem nebo s ní jinak jedná. 

1.7.           „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generována aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží.

1.8.            „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.9.            „Přístupové údaje“ znamenají jedinečné přihlašovací jméno a heslo vytvořené Kupujícím při registraci do E-shopu.

1.10.           „Registrace“ znamená elektronickou registraci Kupujícího do databáze E-shopu, a to vyplněním minimálně povinných údajů v rozhraní E-shopu, Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu.

1.11.           Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je Kupujícímu zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů.

1.12.           „Zboží“ znamená věci, kterou nabízí Prodávající k prodeji Kupujícímu prostřednictvím E-shopu.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II VOP,  Záruční podmínky, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží od Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do Uživatelského účtu.  

2. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

Prodávající, před uzavřením Kupní smlouvy, sděluje následující:

2.1.    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

2.2.    Kupní cena Zboží je na E-shopu provozovaném Prodávajícím uváděna bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody, zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; 

2.3.    v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o 

 1. a)      kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
 2. b)      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží; nebo
 3. c)       smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;

přičemž toto odstoupení musí Spotřebitel zaslat na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo sdělit prostřednictvím telefonátu; 

2.4.    Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech stanovených v § 1837 Občanského zákoníku, zejména v případech smlouvy:

 1. a)      o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 2. b)      o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů; 

2.5.    v případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.6.    Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo; 

2.7.    v případě, že Spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru; 

2.8.    kontaktní údaje Prodávajícího jsou: tel.: +420 775 091 225, info@inodo.cz, která slouží pro zasílání elektronických účetních dokladů, resp. fakturační účely.  

3. Proces uzavření Kupní smlouvy

Prodávající prostřednictvím E-shopu nabízí Kupujícím uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího je zobrazení tlačítka s označením „koupit“ v rozhraní E-shopu.

3.1.    Za bezvýhradné přijetí nabídky Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 0 VOP ze strany Kupujícího se považuje kliknutí na tlačítko s označením „Zašlete objednávku“.

3.2.    Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.1 těchto VOP je uzavřena Kupní smlouva.

3.3.    Předtím než Kupující bezvýhradně potvrdí objednávku ve smyslu odst. 3.1, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. 

3.4.    Kupující se zavazuje do příslušných textových polí v rozhraní E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména e-mailovou adresu, identifikační údaje vč. DIČ a dodací adresu. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost Kupujícím zadaných údajů, kromě případů opravy zjevných chyb. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje zadal. Prodávající bude takto vyplněné údaje požadovat za správné a úplné a není povinen zadané údaje kontrolovat a opravovat. 

3.5.    Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost.

3.6.    Uzavření Kupní smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

3.7.    Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

3.8.    Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně 10 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

4. Kupní smlouva

4.1.    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které si Kupující zvolil v rozhraní E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Kupující zvolil, a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu Kupní cenu.

4.2.    Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.2.1. Prodávající má právo až do momentu odeslání Zboží Kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Prodávajícího spočívající v oznámení Kupujícímu, že jim objednané Zboží nemůže dodat.

4.2.2. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; ustanovení § 2097 Občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.2.3. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu náklady spojené s balením a doručením Zboží Kupujícímu, a to ve výši uvedené v objednávce, příp. v zálohové faktuře.

4.2.4. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Kupující povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v prostředí E-shopu.

4.2.5.. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Kupující povinen uvést variabilní symbol určený Prodávajícím; povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu je splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

4.2.6. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je Kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

4.2.7. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá věc Kupujícímu - Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá Kupujícímu - Spotřebiteli až ve chvíli, kdy mu věc předá dopravce.

4.2.8. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování, si Prodávající vyhrazuje právo dodat Zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal Zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové Kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného Zboží, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.        

5. Kupní cena

5.1.    Všechny ceny jsou smluvní. V E-shopu www.rexroth-parts.com jsou vždy aktuální a platné ceny, v EURO (EUR) či české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny dle ustanovení níže v tomto článku. 

5.2.    Kupní cena uvedená u jednotlivých produktů v E-shopu je cena bez DPH. Celková cena včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Spotřebitel pro získání Zboží zaplatit, se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Nákupní košík“, příp. v (zálohové) faktuře. 

5.3.    Poplatky za dopravné, dobírečné a náklady na komunikaci prostředky na dálku jsou uváděny až v rámci Nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

5.4.    Prodávající má právo poskytnout Kupujícímu slevu z Kupní ceny Zboží. Slevy nelze vzájemné kombinovat, pokud není v daném případě dohodnuto jinak.

5.5.    Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené Kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis Kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v Nákupním košíku Kupujícího.

5.6. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné Kupní ceně, jsou zejména následující:

 1. a)      cena Zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 2. b)      u ceny Zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer; 

5.7.    Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže Kupní smlouva platně vzniknout. 

6. Nabytí vlastnického práva

6.1.    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení Kupní ceny Zboží Kupujícím.  

7. Přechod nebezpečí škody

7.1.    Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.2.    Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.3.    Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.4.    Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

7.5.    Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 

8. Uživatelský účet

8.1.    Kupující má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

8.2.    Kupující má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

8.3.    Identifikační údaje Kupujícího zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Kupující učiní po přihlášení do svého Uživatelského účtu.

8.4.    Kupující nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Kupující je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu.

8.5.    V případě Registrace Kupujícího jsou splněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP; změnu VOP Prodávající oznámí Kupujícímu prostřednictvím E-shopu a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dnů, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. 

9. Platební podmínky

9.1.   Prodávající akceptuje následující platební metody:,

9.1.1. Platba bankovním převodem,

9.1.2. Platba v hotovosti na provozovně,

9.1.3. Platba platební kartou.

9.2.    Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

9.3.    Prodávající zašle vždy Kupujícímu daňový doklad – fakturu v  písemné podobě, a to na adresu Kupujícího, zadanou při dané objednávce v E-shopu, v balíčku spolu se Zbožím.

9.4.    Podle zákona o evidenci tržeb je u hotovostních plateb Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

10. Dodací podmínky

10.1.    Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. a)      Osobní odběr
 2. b)      Přepravní služba PPL (do 50 kg)
 3. c)       Sběrná služba (nad 50 kg)

10.2.    Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Veškeré lhůty pro dodání Zboží jsou pouze orientační. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání Zboží.

10.3.    Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce.

10.4.    Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může Prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner odmítnout Zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá z ustanovení § 2900 Občanského zákoníku, který zakotvuje prevenční povinnost.

10.5.    V případě zakoupení Zboží Kupujícím - právnickou osobou si Prodávající vyhrazuje právo předat Zboží pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže plnou mocí. Stejně jako v případě zakoupení Zboží Kupujícím - osobou samostatně výdělečně činnou si Prodávající vyhrazuje právo předat Zboží pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

10.6.    Kupující je povinen bezprostředně při dodání Zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

10.7.  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@rexroth-parts.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou. 

11. Odpovědnost Prodávajícího

11.1.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. a)      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. b)      se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. c)       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. d)      věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

11.2.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

11.3.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

11.4.    Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

11.5.    Podrobnosti uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád. 

12. Podstatné porušení smlouvy

12.1.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. a)      na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. b)      na odstranění vady opravou věci;
 3. c)       na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. d)      odstoupit od smlouvy. 

12.2.    Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

12.3.    Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

12.4.    Kupující - Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.     

13. Nepodstatné porušení smlouvy

13.1.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. a)      na odstranění vady, anebo
 2. b)      na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

13.2.    Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

13.3.    Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.      

14. Porušení smlouvy obecně

14.1.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

14.2.    Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

14.3.    Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 

15. Záruka za jakost

15.1.    Záruční podmínky na Zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

15.2.    Prodávající garantuje, že Zboží je bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží (záruka za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 Občanského zákoníku).

15.3.    Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

16. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím - Spotřebitelem

16.1.    Kupující - Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. a)      kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží;
 2. b)      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží; nebo
 3. c)       smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží. 

16.2. Prodávající umožňuje Kupujícímu - Spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněný na internetových stránkách Prodávajícího, a to na adresu sídle Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu - Spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

16.3.    Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

16.4.    Zboží by měl Kupující - Spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal. 

16.5.    Rozhodne-li se Kupující - Spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení Zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od Kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

16.6.    Kupující - Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

16.7.    Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

16.8.    Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. 

Odstoupení v ostatních případech

16.9.    V případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – Podnikatelem se Kupující - Podnikatel zavazuje Prodávajícímu ke smluvenému termínu dodání zaplatit odstupné  ve výši skutečných nákladů, nejméně však 30 % z Kupní ceny zboží bez DPH.

16.10.  Bude-li umožněno Kupujícímu - Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota Zboží.

16.11.  Bude-li umožněno Kupujícímu - Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené Zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že si Prodávající vyhrazuje právo takovéto vrácení Zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení Zboží do prodeje.

16.12.  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a)      došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. b)      použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. c)       nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. d)      prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

16.13. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně Zboží

16.14.    Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě zjevné chyby v Kupní ceně Zboží. Odstoupit od Kupní smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

16.15.    Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny Zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího. 

17. Bezpečnost a ochrana informací 

17.1.    Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí Podmínky ochrany osobních údajů. 

18. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2022, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na www.rexroth-parts.com.